Čo je mediácia

Mediácia je spôsob riešenia konfliktných situácií za asistencie tretej osoby. Je to flexibilný, rýchly, menej formálny a menej nákladný spôsob riešenia sporov, ktorý ťažisko rozhodovania presúva na samotných účastníkov sporu. Títo musia byť od samého začiatku riešenia sporu prístupní možnosti riešiť problém inýmspôsobom. Osoba mediátora slúži ako komunikačný most medzi stranami, ktoré majú medzi sebou spor. Mediátor nemá za úlohu spor medzi dvomi stranami rozhodnúť, ale má vytvoriť takú atmosféru, ktorá umožní komunikáciu oboch strán. Cieľom je vzájomné pochopenie oboch strán a dosiahnutie takej dohody, ktorá bude prijateľná pre obidve strany. Mediátor neformuluje finálnu dohodu ako výsledok sporu. Pri využití sociálno-psychologických znalostí a zručností vedie strany k tomu, aby sa vyjadrili, v čom vidia problém a aké riešenie považujú za prijateľné. Definitívnym výsledkom mediačného procesu je dohoda, ktorú obe strany vnímajú pozitívne, resp. ako svoju výhru.

Mediátorom môže byť fyzická osoba zapísaná v zozname mediátorov, ktorý vedie ministerstvo spravodlivosti, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá funkciu mediátora prijme. Mediátor musí vyhovovať takým kritériám, ako sú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora. Mediátor musí byť neutrálna osoba. Nezávislosť a nestrannosť mediátora sú nevyhnutnými atribútmi výkonu mediácie. V prípade jeho zaujatosti musí byť z výkonu konkrétnej mediácie vylúčený.

Mediátor je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou. Mediátora treba vyberať s ohľadom na predmet sporu tak, aby jeho osobnostný a profesionálny profil dával maximálny predpoklad na efektívnu a úspešnú mediáciu. Dôležitou podmienkou pre využitie mediácie je ochota strán riešiť konflikt týmto spôsobom. Ak sa medzi stranami vytvorili neprekonateľné komunikačné bariéry, ktoré vyplývajú z negatívnych emócií, ťažko možno očakávať, že si spoločne sadnú k rokovaciemu stolu. Využitie mediácie je veľmi široké.

Najčastejšie sa používa v sporoch obchodno-právnych, občianskoprávnych, rodinnoprávnych a pracovnoprávnych, konkrétne pri majetkových otázkach spojených s rozvodom, pri úprave rodičovských práv a povinností, spotrebiteľských a susedských sporoch a konfliktoch vyplývajúcich z nevrátenia pôžičky.

Naopak, pri niektorých sporoch nie je možné mediáciu využiť, a to kvôli právnym predpisom, ktoré určité spory nedovoľujú riešiť týmto spôsobom alebo kvôli vzťahom medzi stranami.

Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu, je pomáhať tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie formou mimosúdnej dohody. Treba zachovať nestrannosť a objektívnosť celého procesu a vytvárať rovnaké podmienky pre obidve strany. Rokovanie sa vedie za účasti oboch strán alebo ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou osobitne. Mediátor sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri získavaní klientov vychádza z pravdivých skutočností o svojej osobe a z dosiahnutých výsledkov práce.

 

 

 

Anketa

Myslíte si, že mediácia je rýchlejšia a lacnejšia ako súdne konanie?

Celkový počet hlasov: 79

Presný čas: